Pågående projekt

[ YAM till Skåne ]

Pågående projekt

[ YAM till Skåne ]

Vad är YAM?

YAM – Youth Aware of Mental health är ett hälsofrämjande och preventivt utbildningsprogram, ämnat att stärka den psykiska hälsan bland unga. Programmet främjar diskussion, utvecklar barnens problemlösande förmåga och stärker deras emotionella intelligens bland annat genom att tala om hur man handskas med egna och andras känslor. Information ges också om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv samt sina vänner om man mår dåligt. Målgruppen är skolelever i åldern 14 – 16 och vår vision är att alla skolor i Malmö Stad, och i ett vidare perspektiv resten av södra Sverige, ska kunna erbjuda sina elever utbildningsinsatsen.

YAM till skolor i Skåne.

Huvudområden

Utbildningsprogrammet YAM genomförs i skolan, under skoltid. Utbildningen utgår från följande sex huvudområden:

u

Vad är psykisk hälsa?

M

Depressioner och Självmordstankar

Självhjälpsråd

w

Vem kan jag vända mig till för att be om råd?

s

Stress och Kriser

v

Att hjälpa en kompis som har det svårt

i

Process

Affischer som behandlar programmets huvudområden hängs upp i klassrummen och eleverna får, vid totalt fem lektionstimmar utspridda på tre veckor arbeta aktivt med utbildningsmaterial samt genomföra rollspelsövningar. Varje elev får en egen broschyr med programmets huvudpunkter samt information om vart man kan vända sig om man mår dåligt, att ta med sig hem.

Utbildningen och rollspelen leds av instruktörer som är utbildade av NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, vid Karolinska Institutet i Stockholm. Skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen.

Forskning

YAM har visat sig vara mycket effektivt, i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder, och har bland annat halverat självmordsförsöken med 50%!

 Forskning är pågående i Stockholm på Karolinska Institutet.

Vill du ha YAM till din skola?

[ kontakta oss: info@mentalpiloterna.se ]